តើគំនូរព្រាងទាំងនេះមានឥទ្ធិពលលើទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកលេងភ្លេងស្បែកជើងប៉ាតាដ៏ធំបន្ទាប់?