ស្បែកជើងប៉ាតារបស់ស៊ាន Word Towspoon នេះនៅតែត្រូវបានផ្តល់ជូននៅឯកូនចៅ!