បន្ទប់ក្រោមដី X Nike Air Max 90 ‘ទីក្រុងឡុងដ៍កំពុងបញ្ចេញរូបភាពនៅចុងសប្តាហ៍នេះ