លោក Ma Maniére X Air Jordan មានរាងខ្ពស់សម្រាប់ភាពថ្លៃថ្នូរបស់ Skeaker