រអិល£ 25 បិទស្បែកជើងប៉ាតាមិនគួរឱ្យជឿទាំងនេះនៅ ASOs ឥឡូវនេះ!