25 នៃគ្រូបង្វឹកដែលបានស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅអេឌីដាសចក្រភពអង់គ្លេស ‘ខ្មៅថ្ងៃសុក្រ’