កញ្ចប់នីកខ្យល់ Air Max 1 “SNKRS Day” កំពុងធ្លាក់ចុះនៅចុងសប្តាហ៍នេះ!