តុល្យភាពថ្មី 327 “Paisley ខ្មៅ” ត្រូវបានបិទបាំងនៅក្នុងលំនាំក្រុម Bandanna