ខ្លឹមសារខ្លឹមសារព្រីនធ័រនៅលើអាឌីដាស ACE 16+ កើនឡើង