ក្រុមហ៊ុន Nike ណែនាំ ‘M2K Tekno’ ឪពុកស្បែកជើង ‘ឪពុក’?