កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមិនធ្លាប់មានដែលមិនធ្លាប់មានបានបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗនេះ