សមតុល្យថ្មី Jjjjound X ទទួលបានការចេញផ្សាយនៅទូទាំងពិភពលោក