នេះជាមូលហេតុដែលជិតនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់មន្រ្តីប៉ូលីស