ទទួលបានរហូតដល់ទៅ 40% បិទការលក់ដំបូងដែលមិនអាចទទួលយកបានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានទទួល!