ការចងខ្សែ oskar Rozenberg ធ្វើឱ្យកូឡាំងដែលមានជាតិក្លាហ្សូន