លោក Jerry Lorenzo បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះ 1 ‘ខ្មៅ’