22 តំបន់រដូវក្តៅបានរៀបចំ CREPs សម្រាប់ក្រោម 100 ផោន