បាល់ចេញតាមស្ទីលជាមួយតុលាការអាឌីដាសវែបសាយស៍វែរបន៍ត្នោតខ្ចី